Motorsågskörkort klass A och B
Nästa Handledare-/Introduktionskurs pga rådande pandemi är våra kurser begränsade till antal elever. Nästa kurs med ledig plats: Tisdagen den 23/3 Kl. 17.30 - 21.00 *------* Nästa Torsdag med öppet kontor 25 Februari 2021 öppet Kl. 15.00 - 17.30

Vi utbildar i hela Sverige!

Är ni en grupp på 8 st så kan vi komma till er.

NÄSTA AM KÖRKORTSKURS MED LEDIG PLATS: 12-13 April & 10-11 Maj (Begränsat antal platser)
PLANERAD UPPSTART FÖR MC 2021 I VECKA 12 (OM VÄDRET TILLÅTER, TIDER KOMMER ATT LÄGGAS UT HÄR)


Vi har ett kunnande både inom

skogsbruk och även pedagogik.

Skogsbruks skola 1986

Utbildade lärare sedan 1996 och

utbildningsledare sedan 2005


Läs mer här nedan

NÅGRA AV VÅRA FÖRETAGS

PARTNERS / KUNDER

En viss förvirring råder angående motorsågskörkort.

Vår kontakt med Arbetsmiljöverket säger så här i ett mejl;

"Att poängtera: Säker Skogs koncept är i linje med våra krav och det finns en bred koncensus och anslutning bland arbetsmarknadens parter kring konceptet. Men andra utbildare än Säker Skog kan ha minst lika bra utbildningar, förutsatt att utbildningarna i tid och omfattning är likvärdiga med Säker Skogs."


Även så i dokumentet RET 2013/108782 från Arbetsmiljöverket konstaterar de förljande;

"FÖRTYDLIGANDE OM VEM SOM FÅR ORDNA UTBILDNINGEN OCH GENOMFÖRA PROV

Arbetsmiljöverket ser inga hinder från att arbetsgivare eller andra aktörer ordnar utbildning, genomför prov och utfärdar dokumentation som syftar till att uppfylla kraven i 17§ i AFS 2012:1."


INTENSIVKURS

MOTORSÅGSKÖRKORT KLASS A OCH B

VID BOKNING AV STÖRRE GRUPPER ELLER UTBILDNING HOS ER GÄLLANDE MOTORSÅGSKÖRKORT VÄNLIGEN TA KONTAKT FÖR OFFERT


För att klara utbildningen nivå A+B så kan ni läsa här nedan vilka krav som ställs. Vi tar det i lugnt tempo så att alla är med. Halva nöjet med det hela är att få vara ute i skogen. Inget slår doften av nysågat virke.


Motorsågskörkort klass A, Motorsågning


Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

•Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

•Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.

•Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.

•Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.

•Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.

•Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).


Motorsågskörkort klass B, Trädfällning, grund


Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

•Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

•Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)

•Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)

•Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.

•Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)

•Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.

•Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)
Provet innehåller både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för de olika körkortsklasserna.


Teoriproven består av ett antal (16 st på A, 20 st på B) kryssfrågor, med endast ett rätt svar på varje. Du får ha max 3 fel på A-provet och max 4 fel på B-provet för att bli godkänd.


För att se hur de praktiska proven går till kan du ladda hem PDF-filer på de checklistor som används av examinatorn vid de praktiska proven. De är nu ytterligare illustrerade med detaljbilder, figurer och förklaringar.
Copyright © R1 Utbildning All Rights Reserved