Motorsågskörkort klass C
Nästa Handledare-/Introduktionskurs pga rådande pandemi är våra kurser begränsade till antal elever, nya tider kommer innom kort *------* Nästa Torsdag med öppet kontor 21 Januari 2021 öppet Kl. 15.00 - 17.30
NÄSTA AM KÖRKORTSKURS MED LEDIG PLATS: 15-16 Mars 1 ledig plats (Begränsat antal platser)
PLANERAD UPPSTART FÖR MC 2021 I VECKA 12 (OM VÄDRET TILLÅTER, TIDER KOMMER ATT LÄGGAS UT HÄR)

OBS!

VI STÄLLER PEDAGOGISKA KRAV

PÅ VÅRA INSTRUKTÖRER.Vi har ett kunnande både inom

skogsbruk och även pedagogik.

Skogsbruks skola 1986

Utbildade lärare sedan 1996 och

utbildningsledare sedan 2005

VÄLJ RETT, VÄLJ R1

NÅGRA AV VÅRA FÖRETAGS

PARTNERS / KUNDER

En viss förvirring råder angående motorsågskörkort.

Vår kontakt med Arbetsmiljöverket säger så här i ett mejl;

"Att poängtera: Säker Skogs koncept är i linje med våra krav och det finns en bred koncensus och anslutning bland arbetsmarknadens parter kring konceptet. Men andra utbildare än Säker Skog kan ha minst lika bra utbildningar, förutsatt att utbildningarna i tid och omfattning är likvärdiga med Säker Skogs."

 

Även så i dokumentet RET 2013/108782 från Arbetsmiljöverket konstaterar de förljande;

"FÖRTYDLIGANDE OM VEM SOM FÅR ORDNA UTBILDNINGEN OCH GENOMFÖRA PROV

Arbetsmiljöverket ser inga hinder från att arbetsgivare eller andra aktörer ordnar utbildning, genomför prov och utfärdar dokumentation som syftar till att uppfylla kraven i 17§ i AFS 2012:1."

INTENSIVUTBILDNING MOTORSÅGSKÖRKORT KLASS C

VID BOKNING AV STÖRRE GRUPPER ELLER UTBILDNING HOS ER GÄLLANDE MOTORSÅGSKÖRKORT VÄNLIGEN TA KONTAKT FÖR OFFERT

Motorsågskörkort klass C är en mer avancerad utbildning med inriktning på svåra och riskfyllda arbeten, fällning av svåra träd, fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.


Motorsågskörkort klass C ger även behörighet att utföra arbete som motsvarar motorsågskörkort klass S (skadade träd) och klass v (väghållning)


För att R1 Utbildning skall utfärde ett motorsågskörkort klass C krävs tidigare godkännande i klass A och B samt 80 timmar praktisk erfarenhet. Godkända teoretiska och praktiska moment för klass C som baseras på Arbetsmiljöverkets AFS 2012:1 samt Säker Skogs riktlinjer för motorsågskörkort klass C.


Detaljerad information kan läsas här nedan.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.


Syfte och mål:


  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen.

(genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)


  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.


  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.


  • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.


  • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.

För att se hur de praktiska proven går till kan du ladda hem PDF-filer på de checklistor som används av examinatorn vid de praktiska proven. De är nu ytterligare illustrerade med detaljbilder, figurer och förklaringar.

Copyright © R1 Utbildning All Rights Reserved